NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40

Menu

Privacyverklaring ADVOCATENKANTOOR VELEDE, gevestigd te Kruisven 51, 2400 Mol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Organisatie: ADVOCATENKANTOOR VELEDE, gevestigd te Kruisven 51, 2400 Mol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Associatie VVZRL Verherstraeten-Leysen-Deprouw
Kruisven 51
2400 Mol
TEL: 0032 14 34 79 40
FAX: 0032 14 31 93 08
info@velede.be
www.velede.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Advocatenkantoor VELEDE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Advocatenkantoor VELEDE verwerkt uw persoonsgegevens omwille van haar wettelijke verplichting en/of uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokkene partij is.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Rijksregisternummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Samenstelling gezin
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[1]
Advocatenkantoor VELEDE verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • financiële bijzonderheden[2];
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Advocatenkantoor VELEDE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken partij is;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting[3];
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het advocatenkantoor VELEDE;
 • Advocatenkantoor VELEDE verwerkt ook persoonsgegevens nadat u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming: Advocatenkantoor VELEDE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor VELEDE) tussen zit.[4]

Computerprogramma’s of -systemen: Advocatenkantoor VELEDE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • TOGA advocatensoftware: dossierbeheer, boekhouding,...;
 • CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT (RegSol): aangifte schuldvordering;
 • DIGITAAL PLATFORM VOOR ADVOCATEN (DPA): digitaal neerleggen van conclusies en stukken, toegang tot het Rijksregister en het Centraal Bestand Beslagberichten;
 • Online diensten zoals WETRANSFER.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Advocatenkantoor VELEDE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Art. 2276bisBW:
§1. De advocaten zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun taak.
Deze verjaring is niet van toepassing wanneer de advocaat uitdrukkelijk met het bewaren van bepaalde stukken is belast.


Delen van persoonsgegevens met derden: Advocatenkantoor VELEDE deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden (zoals met advocatenkantoor VELEDE verbonden ondernemingen, notaris- en deurwaarderskantoren, softwareproviders,…) en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Advocatenkantoor VELEDE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door advocatenkantoor VELEDE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.[5]

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@velede.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf werd gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Advocatenkantoor VELEDE houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de vier weken, op uw verzoek. Advocatenkantoor VELEDE kan om een verlenging verzoeken van nogmaals vier weken.
U dient wel voor ogen te houden dat advocatenkantoor VELEDE gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de termijn van vijf jaar voor het bewaren van dossiers), gegevens die vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van het beroepsgeheim, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Advocatenkantoor VELEDE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

[1] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
[2] Bijvoorbeeld: juridische tweedelijnsbijstand, toelating tot de collectieve schuldenregeling
[3] Bijvoorbeeld: art. 53quinquies WBTW: opstellen en doorgifte van een klantenlisting voor BTW doeleinden ; art. 2276bisBW: bewaren van stukken tot vijf jaar na het beëindigen van de taak
[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.
[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming: recht op informatie (art. 13-14 AVG), recht op inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie (art. 16 AVG), recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), recht op verzet (art. 18 en 21 AVG), recht op overdracht (art. 20 AVG).